Cát sân golf

cát sân golf của công ty Dương Hưng là cát màu trắng đã được tuyển rửa loại bỏ tạm chất hữu cơ